Name Street City
Ojo RedondoMt Tayloer Ranger District, Cibola NF, 26 mi south of Thoreau via NM 412 and FRs 178 & 480Thoreau